Οριστικοί πίνακες κατάταξης, της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1243/23-05-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", με ένα φυσικό πρόσωπο, ειδικότητας Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, γι...

Περισσότερα

Οριστικοί πίνακες κατάταξης, για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1178/16-05-2024, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", στο πλαίσιο της, από 10-05-2024, συναφθείσας Προγραμματι...

Περισσότερα

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης, της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1243/23-05-2024, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", με ένα φυσικό πρόσωπο, ειδικότητας Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, γ...

Περισσότερα

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης, για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1178/16-05-2024, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", στο πλαίσιο της, από 10-05-2024, συναφθείσας Προγραμματ...

Περισσότερα

Οριστικοί πίνακες κατάταξης, για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 790/18-04-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προκειμένου για τη σύναψη, τριάντα έξι Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο της συναφθείσας Προγραμματικής (in house) Σύμβασης, του Αναπτυξιακού Οργανι...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", με ένα φυσικό πρόσωπο, ειδικότητας Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού του Α.Ο....

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο της από 10-05-2024 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Δελφών, για το έργο "Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, για την ...

Περισσότερα

Οριστικοί πίνακες κατάταξης, για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 879/23-04-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", για επτά (7) φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της, από 19-04-2024, συναφθ...

Περισσότερα

Οριστικοί πίνακες κατάταξης, για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 835/22-04-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", για τρία φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της συναφθείσας Προγραμ...

Περισσότερα

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υπ.αριθ. πρωτ. οικ. 790/18-04-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη τριάντα έξι (36) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο της συναφθείσας Προγραμματικής  (in house) Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού  "ΑΜ...

Περισσότερα

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης, για την υπ. αριθ. πρωτ. οικ. 879/23-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη εφτά (7) συμβάσεων  μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο της από 19-04-2024 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού "ΑΜΦΙΚ...

Περισσότερα

Οριστικός πίνακας κατάταξης, για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 385/01.03.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ειδικότητας Π.Ε. Νομικού-Δικηγόρου, για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας, του ...

Περισσότερα

Οριστικοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 578/29.03.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη είκοσι οκτώ (28) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο της από 28.03.2024, συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και ...

Περισσότερα

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης, για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 835/22.04.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με το Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", για τρία φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της συναφθείσας Προγραμ...

Περισσότερα

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υπ. αριθ. πρωτ. οικ. 578/29-03-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη είκοσι οκτώ (28) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο της από 28-03-2024 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και ...

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε", για επτά (7) φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, του Αναπτυξιακού Οργανισμού "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α....

Περισσότερα

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.385/01.03.2024 Πρόσκληση Εκδήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ειδικότητας Π.Ε. Νομικού-Δικηγόρου, για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρε...

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", για τρία (3) φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, του Αναπτυξιακού Οργανισμού "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α...

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", για τριάντα έξι (36) φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της συναφθείσας Προγραμματικής (in house) Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού "Α...

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη είκοσι οκτώ (28) Συμβάσεων Μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο της από 28-03-2024 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και του Αναπτυξιακού Οργανισμού  Τ.Α. "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", για το έργο "Υ...

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», με ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Π.Ε. Νομικού - Δικηγόρου για τη Νομική Υπηρεσία του Α.Ο....

Περισσότερα

Οριστικοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 37/12-01-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με δύο (2) φυσικά πρόσωπα ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών και ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Τ.Ε....

Περισσότερα

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 37/12-01-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με δύο (2) φυσικά πρόσωπα ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών και ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Τ....

Περισσότερα

Οριστικοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 2193/19-12-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τρία (3) φυσικά πρόσωπα και  συγκεκριμένα, ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Π.Ε. Οικονομολόγων (Δ/νση...

Περισσότερα

Οριστικοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 2192/19-12-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με πέντε (5) φυσικά πρόσωπα και  συγκεκριμένα, με δύο (2) φυσικά πρόσωπα ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχαν...

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", με δύο (2) φυσικά πρόσωπα ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών και ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (Έ...

Περισσότερα

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 2193/19-12-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τρία (3) φυσικά πρόσωπα και  συγκεκριμένα, ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Π.Ε. Οικονομολόγων (Δ/νσ...

Περισσότερα

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 2192/19-12-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με πέντε (5) φυσικά πρόσωπα και  συγκεκριμένα, με δύο (2) φυσικά πρόσωπα ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχα...

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με πέντε (5) φυσικά πρόσωπα και  συγκεκριμένα, με δύο (2) φυσικά πρόσωπα ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχαν...

Περισσότερα

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τρία (3) φυσικά πρόσωπα και  συγκεκριμένα, ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Π.Ε. Οικονομολόγων (Δ/νση Δ/κού-Οικ/κού), ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Π.Ε. Δημοσιογρ...

Περισσότερα

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Τ.Α. ‘’ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.’’., διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 1.330.645,16 €...

Περισσότερα

Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της ειδικότητας Υ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1470/23.08.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.»,...

Περισσότερα

Προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της ειδικότητας Υ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1470/23.08.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε....

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, κατηγορίας - ειδικότητας Y.Ε. Χειριστή Μηχανήματος Έργου, για την Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Στυλίδα...

Περισσότερα

Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1345/24.07.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ...

Περισσότερα

Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1344/24.07.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟ...

Περισσότερα

Προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1345/24.07.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕ...

Περισσότερα

Προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1344/24.07.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥ...

Περισσότερα

Tροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 1345/24-07-2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, για την Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Στυλίδας, ω...

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, για την Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Στυλίδας, στο ...

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., με ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, στο πλαίσιο της από 11/05/2023 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβα...

Περισσότερα

Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1233/30.06.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ...

Περισσότερα

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Διεθνή Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσ...

Περισσότερα

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό, Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά, βάσει της βέλ...

Περισσότερα

Προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1233/30.06.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕ...

Περισσότερα

Αξιοποίηση της περιοχής της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Υπογραφή σύμβασης υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση της περιοχής της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας» Σε μια συμβολική τελετή που διοργανώθηκε στο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, υπογράφηκε παρουσία του Υπου...

Περισσότερα

Aνάμεσα στα 30 Δίκτυα, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος URBACT IV, βρίσκεται και το Project του Αναπτυξιακού Οργανισμού "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε." μέσω της συμμετοχής του, στο Δίκτυο «Cities@Heart»! Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε." συμμετέχει στο ...

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., με ένα (1) φυσικό πρόσωπο  Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών στο πλαίσιο της από 27/06/2023 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Αναπτυξι...

Περισσότερα

Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Δ.Ε. Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού για την με αριθμό πρωτ. οικ. 1019/02-06-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟ...

Περισσότερα

Προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Δ.Ε. Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού για την με αριθμό πρωτ. οικ. 1019/02-06-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙ...

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ειδικότητας Δ.Ε. Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της από 12-05-2023 Τροποποίησης-Συμπλήρωσ...

Περισσότερα

Οριστικοί πίνακες κατάταξης (επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων) για την υπ΄ αριθμ. οικ.691/17-05-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σαράντα οκτώ (48) συμβάσεων μίσθωσης έργου Ι.Δ....

Περισσότερα

Ορθή επανάληψη προσωρινών πινάκων κατάταξης (επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων) για την κατηγορία Δ.Ε. Διοικητικής Παρακολούθησης για την υπ΄ αριθμ. οικ.691/17-05-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σαράντα οκτώ (48) συμβάσεων.  Σημείωση: Εκ παραδρο...

Περισσότερα

Ευελιξία, ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια αποτελούν τις λέξεις «κλειδιά» για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς στον προγραμματισμό και την υλοποίηση σε ευρεία κλίμακα του σημαντικού έργου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επαναπροσδιορίζοντας τις...

Περισσότερα

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης (επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων) για την υπ΄ αριθμ. οικ.691/17-05-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σαράντα οκτώ (48) συμβάσεων μίσθωσης έργου Ι.Δ....

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σαράντα οχτώ (48) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Α.Ο. με το Δήμο Λαμιέων, για την «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας του αστικού ...

Περισσότερα

Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με δικαιούχο τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Αμφικτυονίες Α.Ε.», είναι τα δύο σημαντικά έργα για την πόλη της Λαμίας που αφορούν στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης και στην Διαχείριση Τουριστικών & Πολιτ...

Περισσότερα

Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων και απορριπτέων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών για την με αριθμό πρωτ. οικ. 500/11-04-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου με τον Αναπτυξιακό Οργανισ...

Περισσότερα

Προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων και απορριπτέων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών για την με αριθμό πρωτ. οικ. 500/11-04-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου με τον Αναπτυξιακό Οργανι...

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., με ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με μελετητικό πτυχίο Α΄ τάξης, για την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών τ...

Περισσότερα

Οριστικός πίνακας κατάταξης απορριπτέων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Δ.Ε. Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου για την με αριθμό πρωτ. οικ. 208/15-02-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη πέντε (5) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου με τον Αναπτυξιακό Οργαν...

Περισσότερα

Προσωρινός πίνακας κατάταξης απορριπτέων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Δ.Ε. Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου για την με αριθμό πρωτ. οικ. 208/15-02-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη πέντε (5) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου με τον Αναπτυξιακό Οργα...

Περισσότερα

Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού για την με αριθμό πρωτ. οικ. 208/15-02-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη τεσσάρων (4) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙ...

Περισσότερα

Προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων και απορριπτέων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού για την με αριθμό πρωτ. οικ. 208/15-02-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη πέντε (5) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου με τον Αναπτυξιακό Ο...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.,με πέντε (5) φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της από 14-02-2023 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ το...

Περισσότερα

Οριστικός πίνακας κατάταξης ...

Περισσότερα

Προσωρινός πίνακας κατάταξης για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» με ένα (1) φυσικό πρόσωπο για τη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού. ...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε»....

Περισσότερα

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Διεθνή Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφ...

Περισσότερα

Οριστικός πίνακας κατάταξης...

Περισσότερα

Οριστικός πίνακας κατάταξης...

Περισσότερα

Προσωρινός πίνακας κατάταξης για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» με ένα (1) φυσικό πρόσωπο Κατηγορίας - Ειδικότητας T.E. Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής στο πλαίσ...

Περισσότερα

Προσωρινός πίνακας κατάταξης για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» με ένα (1) φυσικό πρόσωπο Κατηγορίας - Ειδικότητας ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στο πλαίσιο της από 08-12-20...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε» με το Δήμο Στυλίδας για την Τεχνική Υποστήριξη....

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε» με το Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας για την σύνταξη και θεώ...

Περισσότερα

«Πυξίδα» ανάπτυξης ο ιαματικός «πλούτος» των Λουτρών Υπάτης – Μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στη λουτρόπολη Η συστράτευση δυνάμεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων και το «στρατηγικό πλάνο» της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κα...

Περισσότερα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με υπ’ αριθμ. 1601/08-09-2022 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 22PROC011232556), για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕ...

Περισσότερα

Οριστικός πίνακας κατάταξης μετά την εξέταση υποβαλλόμενης ένστασης....

Περισσότερα

Οριστικός πίνακας κατάταξης...

Περισσότερα

Προσωρινός πίνακας κατάταξης για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη επτά (7) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» με επτά (7) φυσικά πρόσωπα Κατηγορίας - Ειδικότητας Υ.Ε. & Δ.Ε. στο πλαίσιο της από 12-09-2022 συναφθείσ...

Περισσότερα
Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200