Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Ο.Τ.Α. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., για τη συμπλήρωση του Μητρώου Συνεργατών του και προκειμένου να στελεχώσει τον τομέα παροχής υπηρεσιών, επιστημονικής και τεχνικής στήριξης των προγραμμάτων και έργων που υλοποιεί, προσκαλεί προς εγγραφή στα Μητρώα Συνεργατών του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών, κάθε ενδιαφερόμενο, Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εγγραφή στο Μητρώο έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό:

(α)

 • εφόσον το φυσικό πρόσωπο πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις προσωπικής κατάστασης, που είναι ειδικότερα:
  • η μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
  • η μη ύπαρξη καταδίκης βάσει απόφασης που έχει ισχύ δε δικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο
  • η μη θέση σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους)
  • η μη κίνηση εις βάρος του διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία
  • η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.

 

 • εφόσον το νομικό πρόσωπο πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις προσωπικής κατάστασης, που είναι ειδικότερα:
  • η μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του φυσικού προσώπου που ασκεί την διοίκηση ή είναι νόμιμος εκπρόσωπος στο νομικό πρόσωπο
  • η μη ύπαρξη καταδίκης του φυσικού προσώπου που ασκεί την διοίκηση ή είναι νόμιμος εκπρόσωπος στο νομικό πρόσωπο, βάσει απόφασης που έχει ισχύ δε δικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο
  • η μη θέση σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους)
  • η μη κίνηση εις βάρος του διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία
  • η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.

(β)

εφόσον διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες και ειδικότερα:

 • αποδεδειγμένη μέχρι σήμερα επαγγελματική ή επιστημονική δραστηριότητα

(γ)

εφόσον διαθέτει την απαραίτητη οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(1) Αίτηση Εγγραφής – Τρόπος Υποβολής

1.1. Η αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση τα οποία θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς με επιστολή στα γραφεία της Εταιρείας, Κύπρου 87, Λαμία (Τ.Κ. 35132) Πληροφορίες: κ. Ελένη Ακρίβου, τηλ.: 2231200200

Η αίτηση θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

 • ΕΠΩΝΥΜΙΑ Νομικού Προσώπου ή ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ φυσικού προσώπου
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας ( για φυσικά- ΝΟΜΙΚΑ πρόσωπα)
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)
 • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
 • ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ
 • ΑΦΜ
 • Δ.Ο.Υ.

*Θα τηρηθούν οι κανόνες εχεμύθειας και απόλυτης εμπιστευτικότητας στην υποβολή των δικαιολογητικών.

 

 

 (2) Δικαιολογητικά Συμμετοχής

2.1. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 

ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

 

καθώς επίσης

(α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, στην οποία αφενός (i) βεβαιώνονται τα ανωτέρω στοιχεία της προσωπικής κατάστασης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού και αφετέρου (ii) βεβαιώνεται η αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων στην Αίτηση Εγγραφής και κυρίως όσον αφορά τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες και την οικονομική επάρκεια.

Η Υπεύθυνη Δήλωση θα είναι υπογεγραμμένη από το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.

2.2.   Σε περίπτωση υποψηφίων από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, ως προς τις Υπεύθυνες Δηλώσεις ζητείται το ισοδύναμο κατά το δίκαιο του κράτους –μέλους προέλευσης της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης συνοδευόμενο από ακριβή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200