Σκοποί & Στόχοι Αναπτυξιακού Οργανισμού:

Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των σκοπών του οργανισμού.

Icon Images
1

Η επιστημονική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη των μελών της, καθώς και άλλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων αυτών, φορέων του Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, καθώς και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Icon Images
2

Η παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας καθώς και η άσκηση των δραστηριοτήτων των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018 (Α' 133).

Icon Images
3

Η ανάληψη εκτέλεσης, εποπτείας κι επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων για λογαριασμό των μελών της και άλλων ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό καθώς και η υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δόμησης των μελών της και άλλων ΟΤΑ κατά τα ορισθέντα στα Άρθρα 3 και 4 του Ν.4674/2020.

Icon Images
4

Η συμμετοχή του οργανισμού στο σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) χωρικών στρατηγικών και άλλων σχετικών πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Icon Images
5

Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής αυτών.

Icon Images
6

Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση υφιστάμενων δομών, αναγκών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή δραστηριότητα στην περιοχή δραστηριοποίησης, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας των μελών της, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση των υποδομών καθώς και η ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.

Icon Images
7

Η στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και συγκεκριμένα η ενίσχυση επενδύσεων και η στήριξη της επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη δράσεων αγροτικού τουρισμού και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνακόλουθα η στήριξη και αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και η ενίσχυση της προσπάθειας μεταποίησής τους σε επώνυμα ποιοτικά προϊόντα, καθώς και η σύνδεση τοπικού παραγόμενου προϊόντος και τουριστικής υπηρεσίας.

Icon Images
8

Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε αναπτυξιακά θέματα χρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής ανάπλασης, κοινωνικών δράσεων και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας καθώς και για την αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς κι ευρωπαϊκούς σκοπούς.

Icon Images
9

Ο σχεδιασμός, εφαρμογή, υλοποίηση, αξιολόγηση και παρακολούθηση εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων συναφών προς τους σκοπούς του καταστατικού.

Icon Images
10

Η δημιουργία προϋποθέσεων για την σύμμετρη ανάπτυξη των μελών της από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και πόρους ιδιωτικούς και δημόσιους, καθώς και με πόρους και μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.

Icon Images
11

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών εν γένει και δράσεων, που αφορούν στην υποστήριξη ανέργων ή ατόμων προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και ο σχεδιασμός, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των πολιτών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Icon Images
12

Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η δημιουργία υποδομών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και η μελέτη της αγοράς για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων της περιοχής.

Icon Images
13

Η ανάπτυξη επιστημονικήςδραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης.

Icon Images
14

Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις, όπως και ο ορισμός της ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και η ανάληψη κάθε συναφούς ρόλου, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.

Icon Images
15

Η σύσταση και διαχείριση Ταμείων Χαρτοφυλακίου για την αξιοποίηση των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών ή παγκόσμιων θεσμών ή άλλων ανάλογων ή συναφών, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα διάταξη νόμου.

Icon Images
16

Η επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού, καθώς και η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Icon Images
17

Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.

Icon Images
18

Κάθε άλλος σκοπός συναφής ή συνεχόμενος ή αναγκαία συμπληρωματικός ή υποβοηθητικός των ανωτέρω, ακόμη και μη ρητώς κατονομαζόμενος ή εξειδικευόμενος στο παρόν, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη διάταξη.

Επίτευξη των σκοπών του Αναπτυξιακού Οργανισμού

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών του, ο οργανισμός, εκτός από την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής και στελεχιακής υποδομής, της εμπειρίας και της γνώσης των συμβαλλομένων μελών, δύναται να συνεργάζεται με άλλους φορείς ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με αυτήν σκοπούς.

1

Συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις

Επιτρέπεται να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις για την προώθηση των αναπτυξιακών σκοπών των Δήμων-μετόχων. Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων.

2

Υλοποιεί πρωτοβουλίες και δράσεις αναπτυξιακού και ευρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα

με γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής, τουριστικής, επιστημονικής, πολιτιστικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής των Δήμων-μετόχων, την προώθηση βιώσιμων επιχειρηματικών επενδύσεων, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας προς όφελος των Δήμων – μετόχων, των δημοτών αλλά και των εργαζόμενων ή επισκεπτών τους ή άλλων χρηστών των χώρων και εγκαταστάσεων εντός της εδαφικής περιοχής ευθύνης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200