Προφίλ Αναπτυξιακού Οργανισμού ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ

Η επωνυμία του Φορέα είναι Αμφικτυονίες - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία και ο διακριτικός της τίτλος είναι ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ.

Ο φορέας διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ Α' 53) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και των άρθρων 194-199 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104/2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», από κάθε άλλη διάταξη νόμου αναγκαστικού δικαίου, όπως οι παραπάνω διατάξεις τροποποιούμενες ισχύουν κάθε φορά, καθώς και από τις διατάξεις του καταστατικού που έχει κατατεθεί στο ΓΕΜΗ. Είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)με αριθμό εγγραφής 155922854000

Μέτοχοι της Εταιρίας είναι οι Δήμοι Λαμιέων, Αμφίκλειας – Ελάτειας, Δομοκού, Μακρακώμης και Στυλίδας

Είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού, Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων,Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, των δικτύων και των συνδέσμων δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι, οι ΟΤΑ και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της συμμετοχής ιδιωτών ή ιδιωτικών ενώσεων ή άλλων φορέων ιδιωτικών συμφερόντων.

Ο ρόλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού

Ο ρόλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού εξελίχθηκε ως δυναμική διαδικασία συσσώρευσης εμπειριών και σύγκλισης των τοπικών κοινωνικοοικονομικών δεδομένων του Νομού Φθιώτιδας, με τις τάσεις, προσανατολισμούς και απαιτήσεις του ευρύτερου Περιφερειακού, Εθνικού και Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος

Η νομική της υπόσταση, ως Ανώνυμη Εταιρεία, υπογραμμίζει τη φυσιογνωμία της ως ιδιωτική εταιρεία «δημοσίου συμφέροντος».

Τους σκοπούς της αποτελούν, «η στήριξη αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της Τοπικής αυτοδιοίκησης, του κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και η δημιουργία προϋποθέσεων για τη σύμμετρη ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης της».Τα παραπάνω, πέρα από τα όποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εμφανίζει, τονίζουν την αναγκαιότητα λειτουργίας της με επιχειρηματικά κριτήρια, ήτοι διασφαλίζοντας την οικονομική της βιωσιμότητα, την ευελιξία της σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας και την φερεγγυότητα της, παράλληλα με την ικανοποίηση του σκοπού της κινητοποίησης – στήριξης των τοπικών φορέων και δυνάμεων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200