Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Διαχείριση Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στο Αστικό Κέντρο»

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 11 Ιουλίου, 2023

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό, Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής της υπηρεσίας με τίτλο «Διαχείριση Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στο Αστικό Κέντρο» με Κωδικό ΟΠΣ (5185555) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», και ΚΩΔ. ΣΑ: ΕΠ0561, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.


Κύριο αντικείμενο της πράξης αποτελεί ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η εγκατάσταση μιας ευφυούς Πλατφόρμας Διαχείρισης Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών και όλων των υποσυστημάτων, διεπαφών και εφαρμογών που θα ενσωματωθούν σε αυτήν, ως μια ολοκληρωμένη λύση α) ανάλυσης τουριστικών και πολιτιστικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση και την αποδοτική πρόβλεψη των εισερχόμενων τουριστικών και πολιτιστικών ροών επισκεπτών στην πόλη και β) προώθησης και διαφήμισης της πόλης ως πολιτιστικού και τουριστικού προορισμού μέσα από εργαλεία υποστήριξης των επιχειρήσεων της πόλης για υψηλού επιπέδου τουριστικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά των εισερχόμενων ροών.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ056. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2023ΕΠ05610048).


Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 201.612,90€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 250.000,000 € με ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27η Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59.


Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200