Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. για μια (1) θέση εργασίας

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 24 Ιουλίου, 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, για την Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Στυλίδας, στο πλαίσια της από 19-12-2022 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Στυλίδας με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Αμφικτυονίες Α.Ε.», για την Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Στυλίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200