ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ (28) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 29 Μαρτίου, 2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη είκοσι οκτώ (28) Συμβάσεων Μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο της από 28-03-2024 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και του Αναπτυξιακού Οργανισμού  Τ.Α. "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", για το έργο "Υποστήριξη του Δήμου Αλμυρού για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων".

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200