Ταυτότητα Αναπτυξιακού Οργανισμού ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ.

Η επωνυμία του Φορέα είναι Αμφικτυονίες - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία και ο διακριτικός της τίτλος είναι ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.

Ο Φορέας διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ Α' 53) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και των άρθρων 194-199 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104/2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», από κάθε άλλη διάταξη νόμου αναγκαστικού δικαίου, όπως οι παραπάνω διατάξεις τροποποιούμενες ισχύουν κάθε φορά, καθώς και από τις διατάξεις του καταστατικού που έχει κατατεθεί στο ΓΕΜΗ.

Επωνυμία: Αμφικτυονίες - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
Διακριτικός Τίτλος: ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.
Έδρα: Λαμία
Διεύθυνση Έδρας: Κύπρου 87, Λαμία
Έτος Σύστασης: 2020
ΑΦΜ: 801396708
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 155922854000

Όργανα εισήγησης και λήψης αποφάσεων

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο του φορέα και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104/13-06-2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιριών». Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση δύναται να θέτει περιορισμούς στις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104/13-06-2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιριών».Η διοίκηση του οργανισμού περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού και τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να είναι αιρετοί εκπρόσωποι των Δημοτικών ή Περιφερειακών Συμβουλίων των μετόχων ΟΤΑ. Τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου (εξαιρουμένων των μελών του εδαφίου 5 του Άρθρου 2 του Ν. 4674/2020) δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλων παροχών. Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζονται στο οικείο καταστατικό, και ο γενικός διευθυντής κατέχουν υποχρεωτικά αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό, στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και στην επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200