Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης για τη Βελτιστοποίηση Ελέγχου Κυκλοφορίας και τη μείωση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία στον Δήμο Λαμιέων

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 12 Ιουλίου, 2023

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Διεθνή Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης για τη Βελτιστοποίηση ελέγχου κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον Δήμο Λαμιέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5174816 στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», και  ΚΩΔ. ΣΑ: ΕΠ0561, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν. 4412/2016.

Κύριο αντικείμενό της πράξης αποτελεί η  προμήθεια αγαθών, η οποία ωστόσο καλύπτει και επιπλέον εργασίες ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στους όρους της παρούσας διακήρυξης. Συγκεκριμένα, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός «Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης για τη Βελτιστοποίηση ελέγχου κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κυκλοφορία», σε σηματοδοτούμενους κόμβους του Δήμου Λαμίας.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών 524.193,55€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και συνολικού προϋπολογισμού εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 650.000,00 € με ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16η  Αυγούστου 2023 και ώρα 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200