Τροποποίηση ως προς το κεφάλαιο 9 - υποβολή αιτήσεων συμμετοχής της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 1345/24-07-2023 πρόσκλησης για σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δίκαιου.

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 28 Ιουλίου, 2023

Tροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 1345/24-07-2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, για την Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Στυλίδας, ως προς το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και συγκεκριμένα την παράταση των αιτήσεων συμμετοχής ως εξής: «Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας και να την υποβάλουν, μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι 02-08-2023 και ώρα 15:00», κατά τα λοιπά, η εν λόγω Πρόσκληση, ισχύει ως έχει.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200