Προσωρινοί πίνακες κατάταξης, της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1810/08-07-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε."  μ...

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", για ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ειδικότητας Π.Ε. ΝΟΜΙΚΩΝ, στο πλαίσιο της από 19.04.2024 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, του ...

Read more

Οριστικοί πίνακες κατάταξης, της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1243/23-05-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", με ένα φυσικό πρόσωπο, ειδικότητας Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, γι...

Read more

Οριστικοί πίνακες κατάταξης, για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1178/16-05-2024, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", στο πλαίσιο της, από 10-05-2024, συναφθείσας Προγραμματι...

Read more

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης, της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1243/23-05-2024, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", με ένα φυσικό πρόσωπο, ειδικότητας Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, γ...

Read more

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης, για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1178/16-05-2024, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", στο πλαίσιο της, από 10-05-2024, συναφθείσας Προγραμματ...

Read more

Οριστικοί πίνακες κατάταξης, για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 790/18-04-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προκειμένου για τη σύναψη, τριάντα έξι Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο της συναφθείσας Προγραμματικής (in house) Σύμβασης, του Αναπτυξιακού Οργανι...

Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", με ένα φυσικό πρόσωπο, ειδικότητας Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού του Α.Ο....

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο της από 10-05-2024 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Δελφών, για το έργο "Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, για την ...

Read more

Οριστικοί πίνακες κατάταξης, για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 879/23-04-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", για επτά (7) φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της, από 19-04-2024, συναφθ...

Read more

Οριστικοί πίνακες κατάταξης, για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 835/22-04-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", για τρία φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της συναφθείσας Προγραμ...

Read more

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υπ.αριθ. πρωτ. οικ. 790/18-04-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη τριάντα έξι (36) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο της συναφθείσας Προγραμματικής  (in house) Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού  "ΑΜ...

Read more

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης, για την υπ. αριθ. πρωτ. οικ. 879/23-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη εφτά (7) συμβάσεων  μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο της από 19-04-2024 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού "ΑΜΦΙΚ...

Read more

Οριστικός πίνακας κατάταξης, για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 385/01.03.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ειδικότητας Π.Ε. Νομικού-Δικηγόρου, για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας, του ...

Read more

Οριστικοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 578/29.03.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη είκοσι οκτώ (28) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο της από 28.03.2024, συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και ...

Read more

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης, για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 835/22.04.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με το Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", για τρία φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της συναφθείσας Προγραμ...

Read more

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υπ. αριθ. πρωτ. οικ. 578/29-03-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη είκοσι οκτώ (28) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο της από 28-03-2024 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και ...

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε", για επτά (7) φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, του Αναπτυξιακού Οργανισμού "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α....

Read more

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.385/01.03.2024 Πρόσκληση Εκδήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ειδικότητας Π.Ε. Νομικού-Δικηγόρου, για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρε...

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", για τρία (3) φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, του Αναπτυξιακού Οργανισμού "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α...

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", για τριάντα έξι (36) φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της συναφθείσας Προγραμματικής (in house) Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού "Α...

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη είκοσι οκτώ (28) Συμβάσεων Μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο της από 28-03-2024 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και του Αναπτυξιακού Οργανισμού  Τ.Α. "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", για το έργο "Υ...

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», με ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Π.Ε. Νομικού - Δικηγόρου για τη Νομική Υπηρεσία του Α.Ο....

Read more

Οριστικοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 37/12-01-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με δύο (2) φυσικά πρόσωπα ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών και ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Τ.Ε....

Read more

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 37/12-01-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με δύο (2) φυσικά πρόσωπα ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών και ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Τ....

Read more

Οριστικοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 2193/19-12-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τρία (3) φυσικά πρόσωπα και  συγκεκριμένα, ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Π.Ε. Οικονομολόγων (Δ/νση...

Read more

Οριστικοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 2192/19-12-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με πέντε (5) φυσικά πρόσωπα και  συγκεκριμένα, με δύο (2) φυσικά πρόσωπα ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχαν...

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", με δύο (2) φυσικά πρόσωπα ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών και ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (Έ...

Read more

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 2193/19-12-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τρία (3) φυσικά πρόσωπα και  συγκεκριμένα, ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Π.Ε. Οικονομολόγων (Δ/νσ...

Read more

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 2192/19-12-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με πέντε (5) φυσικά πρόσωπα και  συγκεκριμένα, με δύο (2) φυσικά πρόσωπα ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχα...

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με πέντε (5) φυσικά πρόσωπα και  συγκεκριμένα, με δύο (2) φυσικά πρόσωπα ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχαν...

Read more

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τρία (3) φυσικά πρόσωπα και  συγκεκριμένα, ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Π.Ε. Οικονομολόγων (Δ/νση Δ/κού-Οικ/κού), ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Π.Ε. Δημοσιογρ...

Read more

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Τ.Α. ‘’ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.’’., διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 1.330.645,16 €...

Read more

Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της ειδικότητας Υ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1470/23.08.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.»,...

Read more

Προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της ειδικότητας Υ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1470/23.08.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε....

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, κατηγορίας - ειδικότητας Y.Ε. Χειριστή Μηχανήματος Έργου, για την Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Στυλίδα...

Read more

Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1345/24.07.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ...

Read more

Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1344/24.07.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟ...

Read more

Προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1345/24.07.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕ...

Read more

Προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1344/24.07.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥ...

Read more

Tροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 1345/24-07-2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, για την Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Στυλίδας, ω...

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, για την Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Στυλίδας, στο ...

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., με ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, στο πλαίσιο της από 11/05/2023 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβα...

Read more

Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1233/30.06.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ...

Read more

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Διεθνή Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσ...

Read more

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό, Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά, βάσει της βέλ...

Read more

Προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1233/30.06.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕ...

Read more

Αξιοποίηση της περιοχής της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Υπογραφή σύμβασης υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση της περιοχής της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας» Σε μια συμβολική τελετή που διοργανώθηκε στο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, υπογράφηκε παρουσία του Υπου...

Read more

Aνάμεσα στα 30 Δίκτυα, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος URBACT IV, βρίσκεται και το Project του Αναπτυξιακού Οργανισμού "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε." μέσω της συμμετοχής του, στο Δίκτυο «Cities@Heart»! Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε." συμμετέχει στο ...

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., με ένα (1) φυσικό πρόσωπο  Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών στο πλαίσιο της από 27/06/2023 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Αναπτυξι...

Read more

Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Δ.Ε. Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού για την με αριθμό πρωτ. οικ. 1019/02-06-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟ...

Read more

Προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Δ.Ε. Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού για την με αριθμό πρωτ. οικ. 1019/02-06-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙ...

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ειδικότητας Δ.Ε. Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της από 12-05-2023 Τροποποίησης-Συμπλήρωσ...

Read more

Οριστικοί πίνακες κατάταξης (επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων) για την υπ΄ αριθμ. οικ.691/17-05-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σαράντα οκτώ (48) συμβάσεων μίσθωσης έργου Ι.Δ....

Read more

Ορθή επανάληψη προσωρινών πινάκων κατάταξης (επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων) για την κατηγορία Δ.Ε. Διοικητικής Παρακολούθησης για την υπ΄ αριθμ. οικ.691/17-05-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σαράντα οκτώ (48) συμβάσεων.  Σημείωση: Εκ παραδρο...

Read more

Ευελιξία, ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια αποτελούν τις λέξεις «κλειδιά» για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς στον προγραμματισμό και την υλοποίηση σε ευρεία κλίμακα του σημαντικού έργου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επαναπροσδιορίζοντας τις...

Read more

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης (επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων) για την υπ΄ αριθμ. οικ.691/17-05-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σαράντα οκτώ (48) συμβάσεων μίσθωσης έργου Ι.Δ....

Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σαράντα οχτώ (48) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Α.Ο. με το Δήμο Λαμιέων, για την «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας του αστικού ...

Read more

Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με δικαιούχο τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Αμφικτυονίες Α.Ε.», είναι τα δύο σημαντικά έργα για την πόλη της Λαμίας που αφορούν στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης και στην Διαχείριση Τουριστικών & Πολιτ...

Read more

Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων και απορριπτέων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών για την με αριθμό πρωτ. οικ. 500/11-04-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου με τον Αναπτυξιακό Οργανισ...

Read more

Προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων και απορριπτέων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών για την με αριθμό πρωτ. οικ. 500/11-04-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου με τον Αναπτυξιακό Οργανι...

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., με ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με μελετητικό πτυχίο Α΄ τάξης, για την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών τ...

Read more

Οριστικός πίνακας κατάταξης απορριπτέων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Δ.Ε. Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου για την με αριθμό πρωτ. οικ. 208/15-02-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη πέντε (5) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου με τον Αναπτυξιακό Οργαν...

Read more

Προσωρινός πίνακας κατάταξης απορριπτέων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Δ.Ε. Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου για την με αριθμό πρωτ. οικ. 208/15-02-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη πέντε (5) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου με τον Αναπτυξιακό Οργα...

Read more

Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού για την με αριθμό πρωτ. οικ. 208/15-02-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη τεσσάρων (4) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙ...

Read more

Προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων και απορριπτέων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού για την με αριθμό πρωτ. οικ. 208/15-02-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη πέντε (5) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου με τον Αναπτυξιακό Ο...

Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.,με πέντε (5) φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της από 14-02-2023 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ το...

Read more

Οριστικός πίνακας κατάταξης ...

Read more

Προσωρινός πίνακας κατάταξης για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» με ένα (1) φυσικό πρόσωπο για τη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού. ...

Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε»....

Read more

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Διεθνή Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφ...

Read more

Οριστικός πίνακας κατάταξης...

Read more

Οριστικός πίνακας κατάταξης...

Read more

Προσωρινός πίνακας κατάταξης για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» με ένα (1) φυσικό πρόσωπο Κατηγορίας - Ειδικότητας T.E. Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής στο πλαίσ...

Read more

Προσωρινός πίνακας κατάταξης για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» με ένα (1) φυσικό πρόσωπο Κατηγορίας - Ειδικότητας ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στο πλαίσιο της από 08-12-20...

Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε» με το Δήμο Στυλίδας για την Τεχνική Υποστήριξη....

Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε» με το Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας για την σύνταξη και θεώ...

Read more

«Πυξίδα» ανάπτυξης ο ιαματικός «πλούτος» των Λουτρών Υπάτης – Μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στη λουτρόπολη Η συστράτευση δυνάμεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων και το «στρατηγικό πλάνο» της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κα...

Read more

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με υπ’ αριθμ. 1601/08-09-2022 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 22PROC011232556), για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕ...

Read more

Οριστικός πίνακας κατάταξης μετά την εξέταση υποβαλλόμενης ένστασης....

Read more

News

For more information

Contact us

Find us on the map
Or call us at (+30)22312 00200